Bộ Tư Pháp chủ trì Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm về quản lý tiền ảo

16/01/2019 - Nguyễn Tâm

 

13/06/2018

Chiều 12/6, Bộ trưởng Bộ Tư Pháp Lê Thành Long đã chủ trì cuộc làm việc nghe các chuyên gia trình bày các vấn đề pháp lý liên quan đến tiền ảo. Cùng dự có các Thứ trưởng: Nguyễn Khánh Ngọc, Phan Chí Hiếu, Trần Tiến Dũng, nguyên Thứ trưởng Đinh Trung Tụng, Thủ trưởng một số đơn vị thuộc Bộ.

Cần chính sách như “khoán 10” để Việt Nam đón đầu cơ hội thành công

Mở đầu cuộc họp, Bộ trưởng Lê Thành Long nhấn mạnh sự cần thiết của buổi làm việc này để Bộ Tư pháp thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1255/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo. Vì vậy, đích thân Bộ trưởng và các Thứ trưởng cùng dự đã lắng nghe và đặt rất nhiều câu hỏi cho các chuyên gia với mong muốn tìm hiểu về vấn đề mới mẻ này.

Theo giới thiệu của Bộ trưởng, các chuyên gia trình bày gồm TS Đặng Minh Tuấn (Vietkey Group, giảng viên Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, Giám đốc Blockchain Research Center QNET, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Fintech/Hiệp hội Ngân hàng), Luật sư Manfred Otto (Công ty TNHH Duane Morris Vietnam) và Luật sư Nguyễn Đình Phương Thảo (Công ty Infinity Blockchain Labs)

Trình bày tổng quan về blockchain (công nghệ chuỗi khối), TS Đặng Minh Tuấn cho biết hiện có 2 mô hình là tập trung và phân tán (bockchain). Với mô hình tập trung thì dữ liệu, hệ thống, quản trị sẽ tập trung tại một điểm. Như thế, sẽ dẫn đến rủi ro “nghẽn cổ chai”, dễ bị tấn công từ chối dịch vụ, hacker xóa dữ liệu; hệ thống không minh bạch, không chứng minh được tính minh bạch, khả năng lạm dụng, sửa xóa dữ liệu, tham nhũng. Còn với mô hình phân tán dựa trên công nghệ chuỗi khối, dữ liệu, hệ thống, quản trị sẽ phân tán lưu trữ tại tất cả các điểm. Dù hệ thống vận hành tự động, không có người quản trị, phân xử dữ liệu nhưng dữ liệu rất khó bị phá hủy hay sửa đổi vì cần phải sửa đổi trên tất cả các nút; dữ liệu cũng minh bạch, hạn chế lạm dụng và tham nhũng, tiêu cực của hệ thống vận hành.

Theo ông Tuấn, blockchain là phát minh quan trọng nhất của nhân loại kể từ khi có internet. Đây là làn sóng điện toán lần thứ 5 và ông Tuấn nêu quan niệm, nếu như rất nhiều lĩnh vực khác sẽ không có hoặc có rất ít cơ hội để Việt Nam có thể tham gia và gặt hái thành công thì với blockchain, Việt Nam hoàn toàn có cơ hội thành công vì cả thế giới đều chỉ mới bắt đầu.

Ông Tuấn ví von, với chính sách “khoán 10”, nước ta từ một nước đói nghèo đã trở thành nước xuất khẩu gạo đứng thứ 3 thế giới, tức là phải có chính sách phù hợp. Trên cơ sở đó, ông Tuấn tha thiết mong muốn Bộ Tư pháp và một số bộ, ngành liên quan sẽ xây dựng, trình ban hành khung pháp lý cho tiền ảo nói riêng và tài sản phát triển dựa trên công nghệ blockchain nói chung như “khoán 10” để Việt Nam bứt phá được, đón đầu cơ hội trong lĩnh vực này. Gửi gắm tâm tư, nguyện vọng của giới công nghệ blockchain, ông Tuấn khẳng định đội ngũ làm blockchain rất cần những chính sách khuyến khích phù hợp, chứ không phải cần những hỗ trợ nào quá đặc biệt.

Nhiều kinh nghiệm quý về quản lý tiền ảo

Chia sẻ những trăn trở của Việt Nam trong quá trình tìm ra khái niệm pháp lý để định danh được tiền ảo, Luật sư Manfred Otto đã nêu một số kinh nghiệm quốc tế về quản lý tiền ảo. Tại một số quốc gia, vùng lãnh thổ như Singapore, Hồng Kông, tiền ảo là hàng hóa. Nhật Bản ban hành đạo luật dịch vụ thanh toán năm 2016, có quy định về tiền ảo, coi đây là phương tiện thanh toán, quản lý giao dịch tiền ảo thông qua sàn giao dịch, phát hành tiền ảo ban đầu ra công chúng (ICO) có kiểm soát và đăng ký… Một số nước thì cấm giao dịch tiền ảo, cấm ICO, cấm đào bitcoin..., còn ở Việt Nam, theo quy định hiện hành tại Nghị định số 101/2012/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung thì tiền ảo không phải phương tiện thanh toán hợp pháp.

Mặc dù một trong những rủi ro hiện nay là chuyển tiền thật thành tiền ảo rồi chuyển ra nước ngoài, Luật sư Otto cho rằng rủi ro này còn nhỏ so với các giao dịch “chợ đen” khác và có thể kiểm soát được thông qua việc kiểm soát sàn giao dịch tiền ảo và các trung gian khác có liên quan với công nghệ định danh khách hàng (KYC) và phòng chống rửa tiền (AML). Luật sư cũng cung cấp thông tin rằng không chỉ ở Việt Nam mà rất nhiều nước khác đều có những quan điểm khác nhau về việc cho phép hay không cho phép phát hành tiền ảo ra công chúng và đó cũng là vấn đề mà Việt Nam sẽ đối diện trong hoàn thiện khung pháp lý về tiền ảo.

Luật sư Nguyễn Đình Phương Thảo giới thiệu cụ thể hơn về kinh nghiệm của Hồng Kông, Singapore, Thụy Sỹ, Malaysia. Theo đó, Hồng Kông coi tiền điện tử là một loại tài sản ảo, có cả một ủy ban chống rửa tiền và tài trợ khủng bố đối với loại tiền này. ICO tại Hồng Kông có các hình thức như cổ phần, trái phiếu, ủy thác đầu tư. Singapore cũng quản lý tiền ảo tương tự Hồng Kông, đồng thời lập một quỹ kiểu như quỹ đầu tư mạo hiểm đối với tiền ảo. Tại Thụy Sỹ, có một số quy định tạo thuận lợi cho công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực tiền ảo và có các hướng dẫn riêng về hoạt động này…

Qua buổi làm việc này, Bộ Tư pháp đã có thêm các thông tin thực tiễn để hoàn thiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong thời gian tới trong việc xây dựng khung pháp lý về quản lý tiền ảo ở Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 với nền tảng là công nghệ blockchain.

Vietnam Expands Knowledge and Experience on Virtual Currency

Events

September 12, 2018

Vietnam Expands Knowledge and Experience on Virtual Currency

On the afternoon of June 12th,  2018, Minister Le Thanh Long held a meeting to discuss some of the legal issues related to virtual currency. Delegates to the meeting included Nguyen Khanh Ngoc, Phan Chi Hieu, Tran Tien Dung, former Vice Minister Dinh Trung Tung, and heads of some units under the Ministry.

Policies like “Contract 10” are needed for Vietnam’s growth

At the beginning of the meeting, Minister Le Thanh Long emphasized the necessity of this meeting for the Ministry of Justice (MoJ) to carry out the assigned tasks in the Prime Minister’s Decision No. 1255/QD-TTg to approve the project of improving the legal framework for management and handling of virtual currency and property. The ministers and deputy ministers in attendance listened and posed questions to experts with the intention to learn more about this emerging issue.

Attendee experts included Dr. Dang Minh Tuan (Vietkey Group, Lecturer of Posts and Telecommunications Institute of Technology, Director of Blockchain Research Center QNET, Vice President of Fintech Club); Attorney Manfred Otto (Duane Morris Vietnam); and Attorney Nguyen Huynh Phuong Thao (Infinity Blockchain Labs).

 

Vietnam Expands Knowledge and Experience on Virtual Currency

Mr. Yamamoto, CEO, Infinity Blockchain Labs (in black vest in the middle) discussed in the seminar

Presenting an overview of blockchain technology, Dr. Dang Minh Tuan said that there are two systems which are centralized and decentralized (blockchain). Data on the centralized system will be concentrated at one single point, which leads to the risk of “bottlenecks” and being vulnerable to data-tampering. The centralized system is not transparent and provides the possibility of data erasure and corruption. On the other hand, data will be dispersed at all points with the distributed model based on blockchain technology. The system operates automatically without any third-party administrator. Data on blockchain is transparent, difficult to destroy or modify (immutable), thereby limiting the chance of data abuse and corruption.

According to Tuan, blockchain is the most important invention of mankind since the internet, the fifth wave of computing, and an “epic technological transformation”. Tuan stated that while Vietnam has very few opportunities to succeed in other industries, the country absolutely has chances of success in field of blockchain as the world is still new to the technology.

With the “contract 10” policy coming into force, Vietnam has become the third largest rice exporter in the world. On that basis, Tuan suggested that the Ministry of Justice and some relevant ministries/agencies should develop and submit an appropriate legal framework for virtual currency in particular, and property development on blockchain in general – a framework similar to “Contract 10” so that Vietnam can seize the opportunity and thrive in this emerging field.

 

Precious experiences on virtual currency management

Speaking about the concerns of Vietnam in establishing the appropriate legal concept for virtual currency, Attorney Manfred Otto listed some international experiences on virtual currency management. In some countries/territories such as Singapore or Hong Kong, virtual currency are commodities. Japan has enacted the Payment Services Act of 2016, which describes virtual currency as a means of payment, and manages virtual currency transactions through the exchange platform. On the other hand, some countries have prohibited virtual currency transactions, ICO activities and bitcoin mining. In Vietnam, according to current regulations in Decree No. 101/2012/ND-CP, virtual currency is not a legal means of payment.

Although one of the current risks is the transfer of real money into virtual currency and then transferring that money abroad, Otto said the risk was still minimal when compared to other “black market” transactions, and can be controlled through the management of virtual currency trading platform and other intermediaries involved with customer identification technology (KYC) and money laundering (AML). Otto also clarified that many other countries, including Vietnam, have different points of view on whether or not to allow the issuance of virtual currency to the public. And that is also the issue Vietnam will face in establishing the official legal framework for virtual currency.

 

Attorney Nguyen Huynh Phuong Thao of IBL introduced more details about the experience of Hong Kong, Singapore, Switzerland, Malaysia regarding virtual currency management. Accordingly, Hong Kong pursues it as a virtual asset, including an anti-money laundering and terrorist financing committee for this currency. ICO in Hong Kong takes the form of shares, bonds, and trust investment. Singapore also manages virtual currency similarly to Hong Kong, setting up a fund like Venture Capital for virtual currency. In Switzerland, there are a number of regulations that make it easier for start-ups in the field of virtual currency and have specific guidelines for doing so.

Through this session, the Ministry of Justice has added more practical information regarding the development of legal framework for virtual currency in Vietnam under the context of the Industry 4.0 and blockchain technology.

In the coming time, Vice Minister Phan Chi Hieu has requested the representatives of the Ministries to promote the implementation of the tasks assigned in the Decision No.1255/QD- TTg, as well as the coordination amongst Ministries, sectors, and technology experts to accompany the Ministry of Justice in developing the virtual currency framework.

Article Source: http://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/hoat-dong-cua-lanh-dao-bo.aspx?ItemID=3616 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: