Quy chế hoạt động của Chi hội Blockchain

19/05/2018 - Trần Văn Trọng

Ngày 18 tháng 5 năm 2018, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam ban hành Quy chế hoạt động của Chi hội Blockchain trực thuộc Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam.

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
của Chi hội Blockchain trực thuộc Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam

(Ban hành kèm theo Quyết định số 103/QĐ-VECOM ngày 18 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam)

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

            Quy chế này quy định về hoạt động của Chi hội Blockchain trực thuộc Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

            Quy chế này áp dụng đối với các ủy viên Ban Chấp hành, Chi hội Blockchain và các đơn vị trực thuộc Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam.

Chương II

HOẠT ĐỘNG

Điều 3. Mục tiêu

Thúc đẩy ứng dụng công nghệ blockchain trong các hoạt động kinh tế, nâng cao hiệu quả kinh doanh của các hội viên Hiệp hội cũng như các tổ chức, doanh nghiệp liên quan tới kinh doanh trực tuyến.

Điều 4. Các hoạt động chính

1. Tư vấn, phản biện các chính sách và quy định pháp luật nhằm tạo môi trường vĩ mô thuận lợi cho nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ blockchain trong hoạt động kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh trực tuyến.

2. Chủ trì hoặc phối hợp với các hội viên của Hiệp hội, các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị báo chí truyền thông khác triển khai các hoạt động phổ biến, tuyên truyền về lợi ích của công nghệ blockchain.

3. Phối hợp với các hội viên của Hiệp hội và cơ sở đào tạo tổ chức các chương trình đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực có chất lượng tầm khu vực và thế giới về nghiên cứu và ứng dụng blockchain.

4. Đề xuất, tư vấn, hỗ trợ các dự án nghiên cứu, ứng dụng blockchain trong một số lĩnh vực kinh doanh có tác động lớn tới kinh tế xã hội.

5. Hỗ trợ thanh niên, sinh viên khởi nghiệp trong các lĩnh vực liên quan tới ứng dụng và phát triển blockchain.

6. Các hoạt động khác phù hợp với sự phát triển của blockchain, chỉ đạo của Hiệp hội và các quy định của Pháp luật.

 

Chương III

NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC

Điều 5. Nguyên tắc, chế độ làm việc

            1. Ban lãnh đạo Chi hội do Chủ tịch Hiệp hội bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành và Chủ tịch Hiệp hội.

2. Ban lãnh đạo Chi hội làm việc theo nguyên tắc thảo luận tập thể, Chi hội trưởng quyết định, mọi hoạt động phải tuân thủ Điều lệ, các Nghị quyết, quyết định và chỉ đạo bằng văn bản của Hiệp hội và quy chế này.

            2. Các quyết định của Ban lãnh đạo Chi hội được lấy biểu quyết theo đa số. Trong trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định thuộc về ý kiến của Chi hội trưởng.

Điều 6. Chế độ họp và báo cáo

1. Chi hội có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản tới Ban Thường trực Hiệp hội thường kỳ 3 tháng. Báo cáo có nội dung ngắn gọn về tình hình hoạt động của Chi hội, các đề xuất, kiến nghị tới Hiệp hội (nếu có).

2. Các cuộc họp có thể tổ chức trên môi trường trực tuyến theo yêu cầu của Chi hội trưởng hoặc các Phó Chi hội trưởng.

Điều 7. Kinh phí hoạt động

Kinh phí hoạt động của Chi hội trích từ các nguồn thu của Hiệp hội, đóng góp của các hội viên, tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và các nguồn thu hợp pháp khác.

Điều 8. Bổ sung, sửa đổi Quy chế

Quy chế này có thể được bổ sung, sửa đổi theo đề nghị của Ban Chấp hành hoặc của Ban lãnh đạo Chi hội./.

VECOM.

Tags : >
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: